Alapdokumentumok

Az alapítvány tevékenysége:

Az alapítvány a céljai elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet végzi: (Ectv. 34. § (1) bekezdés a.) pont)

Közhasznú tevékenység

Közfeladat

Jogszabályhely

1Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, amelynek keretében:
tehetségazonosítást végez az alapítvány pszichometriai eszközökkel, tanulásfejlesztő tréninget tart, tehetség területnek megfelelő egyéni programokat dolgoz ki, valósít meg, tehetség-tanácsadást végez, szülők akadémiája keretében a szülőket tájékoztatja
versenyszervezés, versenyjutalmazás az ifjúsági korosztály számára különböző területeken, verseny nevezési díjának biztosítása, nyelvvizsga megszerzésének támogatása vizsgadíj átvállalásával
pedagógiai szakszolgálat által ellátandó tehetséggondozás;
állami feladat az esélyegyenlőség jegyében a gyermek- és ifjúsági sport támogatása;
helyi önkormányzati feladat a sport és ifjúsági ügyek
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv.4§ (1) bek.q.pontja és 18§ (2) bek. j. pontja;
A sportról szóló 2004. évi I.tv.49§ e., pont;
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXIX.tv.13§ (1) bek.15.pontja
2Kulturális tevékenység, amelynek keretében hagyományőrző művészeti nyári táborokat szervez az alapítvány, amatőr művészeti csoportok fellépését szervezi, támogatja, népviseleti ruhákat, jelmezeket biztosít, közművelődési programokon való részvétellel összekötött kirándulások utazási költségét, járulékos költségét, belépőjegyeit, színházbérleteit biztosítjatelepülési, megyei önkormányzat által ellátandó feladat, a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társaséletre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése;1991. évi XX.tv. 121§ a. és b. pontja
3A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység keretében tanoda programban való részvétel. A helyi nemzetiségek társadalmi felzárkóztatását segítő iskolai és iskolán kívüli, informális tanulási, integrációs programok szervezése, megvalósítása, támogatása. A nemzetiséghez tartozó, iskolai tanulmányokat folytató korosztály anyagi támogatása, jutalmazása, motiválása, különböző helyi, és lakóhelyen kívüli programokon való részvételének segítése.helyi nemzetiségi önkormányzat által ellátandó feladat a nemzetiségi oktatási és kulturális önigazgatással összefüggő ügyek, a hagyományápolás és közművelődés, a társadalmi felzárkózás, a szociális, ifjúsági, kulturális igazgatás területeA nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.tv.116§ (2) bek.